Ochrana osobních údajů

 1. Za účelem poskytování služeb Klientská zóna a Peněženka je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatelů, které tito Uživatelé zadají na službě Klientská zóna a Peněženka (zejména adresné, popisné a fakturační údaje). Takové zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů. Osobní údaje Uživatelů budou zpracovávány v nezbytném rozsahu pro plnění smluvního vztahu vzniklého mezi nimi a Provozovatelem z využívání služby Klientská zóna a Peněženka, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 2. Provozovatel zpracovává osobní údaje za účelem poskytování služeb Klientská zóna a Peněženka.
 3. Uživatel zároveň tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s tím, že Provozovatel bude oprávněn zasílat Uživateli e-mailové zprávy či jakákoliv obchodní sdělení, obsahující informace o službách Provozovatele.
 4. Provozovatel se zavazuje, že veškeré informace, které o sobě Uživatel při vytvoření svého účtu, dobití Kreditu ve službě Peněženka poskytne, jakožto veškeré informace o transakcích Uživatele ve službě Klientská zóna a Peněženka, neposkytne třetí straně s výjimkou oficiálních žádostí Policie České republiky, soudů a orgánů veřejné moci oprávněných k vyžádání daných informací dle zákona.
 5. Provozovatel se dále zavazuje přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Provozovatel deklaruje, že bude služby Klientská zóna a Peněženka provozovat tak, aby byla zajištěna jejich maximální spolehlivost a bezpečnost. Avšak s ohledem na důvody vyšší moci a nemožnost určení příčinné souvislosti s jednáním Provozovatele za možnou vzniklou újmou, Uživatelé souhlasí s tím, že Provozovatel nenese odpovědnost za:
  • případnou dočasnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost služby Klientská zóna a Peněženka či domény www.rogrent.cz.;
  • případný únik informací o Uživatelově Kreditu z důvodů vyšší moci či zneužití přístupu třetí osobou bez přímého zavinění Provozovatele;
  • neautorizovanou manipulaci s Kreditem v důsledku nedostatečného zabezpečení přístupových údajů ze strany Uživatele;
  • jakýkoliv jiný následek používání služby Peněženka bez příčinné souvislosti s jednáním Provozovatele.
 2. Provozovatel se zavazuje, že veškeré informace, které o sobě Uživatel při vytvoření svého účtu, dobití Kreditu ve službě Peněženka poskytne, jakožto veškeré informace o transakcích Uživatele ve službě Klientská zóna a Peněženka, neposkytne třetí straně s výjimkou oficiálních žádostí Policie České republiky, soudů a orgánů veřejné moci oprávněných k vyžádání daných informací dle zákona.
 3. Uživatel je oprávněn postoupit či převést svá práva a své závazky vzniklé ze smluvního vztahu s Provozovatelem v souvislosti s užíváním služby Peněženka na třetí stranu jen s předchozím souhlasem a za podmínek Provozovatele.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat nabíjení nebo čerpání Kreditu na účtu Uživatele, pokud dojde k závažnému podezření na pokus o placení odcizenou platební kartou, z důvodu podezření na neoprávněnou manipulaci s přístupovými údaji k uživatelskému účtu, z důvodu podezření na neoprávněnou manipulaci s účtem nebo jiné podezřelé aktivity tímto účtem provedené, nebo pokud dojde k závažnému porušení Smluvních podmínek Uživatelem na některé ze služeb, které jsou hrazeny prostřednictvím Kreditu v Peněžence. Na žádost Uživatele nebo na základě uvážení Provozovatele pak do 1 měsíce od zablokování nabíjení nebo čerpání Kreditu na účtu Uživatele bude částka odpovídající zůstatku Kreditu v souladu s těmito Smluvními podmínkami navrácena na bankovní účet, ze kterého byl Kredit uhrazen, pokud je tento Provozovateli znám, a bude ponížena o případné bankovní a manipulační poplatky dle Sazebníku.
 5. Všechny činnosti Uživatele v rozporu s těmito Smluvními podmínkami, jenž současně také mohou mít za následek (byť případné) ohrožení funkčnosti služeb Klientská zóna a Peněženka, budou ze strany Provozovatele posuzovány jako nedodržení těchto Smluvních podmínek a Provozovatel je oprávněn Uživatele v takovéto jeho činnosti omezit. Takovéto omezení spočívá zejména v zamezení dobití Kreditu či odepření poskytnutí služby či zrušení přístupu do služby Klientská zóna a Peněženka. Provozovatel si vyhrazuje možnost omezení takovéto činnosti Uživatele okamžitě s tím, že Uživatelem nabitý Kredit bude Uživateli vrácen zpět na bankovní účet, ze kterého byl Kredit uhrazen, je-li tento Provozovateli znám, a to ve lhůtě 1 měsíce ode dne takovéhoto omezení ze strany Provozovatele. Provozovatel je oprávněn snížit Kredit poukazovaný zpět Uživateli z důvodu porušení Smluvních podmínek o případné bankovní poplatky a manipulační poplatek dle Sazebníku.
 6. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu, která Uživateli vznikne, pokud Uživatel nebude včas informován o případných změnách služby Klientská zóna a Peněženka jakéhokoli charakteru pouze proto, že ji pravidelně nevyužívá.
 7. Klientská Zóna umožňuje sdílený přístup mezi jednotlivými účty. Uživatel (který umožnil třetí osobě přístup ke svému účtu nebo kterému byl přístup ke třetímu účtu umožněn) bere na vědomí, pokud této možnosti využije, je plně odpovědný za změny prováděné na sdílených účtech a Provozovatel za případné změny na těchto účtech nenese jakoukoli odpovědnost.
 8. Tyto Smluvní podmínky se řídí platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky a jsou závazné pro obě strany. Uživatel akceptací těchto Smluvních podmínek potvrzuje, že byl s těmito Smluvními podmínkami seznámen v plném rozsahu a zavazuje se jimi řídit.
 9. V případech, kdy je Uživatel ve vztahu k Provozovateli spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). V těchto případech může také Uživatel, který je v postavení spotřebitele, využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 10. Provozovatel je oprávněn tyto Smluvní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit, jakož i Sazebník a užití služby Klientská zóna a Peněženka, a to z technických důvodů či obchodních rozhodnutí na straně Provozovatele. Provozovatel se zavazuje změny těchto Smluvních podmínek Uživateli oznámit prostřednictvím zprávy zaslané na e- mail používaný pro přihlášení k účtu Uživatele anebo na kontaktní e-mail Uživatele, pokud ho Uživatel v Klientské zóně vyplnil. Jestliže Uživatel nesouhlasí se změnou smluvních podmínek, je oprávněn takové změny odmítnout, tyto smluvní podmínky vypovědět a ukončit užívání služby Klientská zóna a Peněženka, a to do 30 kalendářních dnů od oznámení změny smluvních podmínek, písemně na adresu sídla Provozovatele nebo e-mailem na adresu info@rogrent.cz. Navrácení zůstatku Kreditu bude poté řešeno v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Pokud Uživatel v termínu do 30 kalendářních dnů od oznámení změny smluvních podmínek výše popsaným způsobem spolupráci neukončí, má se za to, že změnu smluvních podmínek odsouhlasil.
 11. Zpracovávané osobní údaje. RogRENT zpracovává osobní údaje, které ji klienti poskytli nebo osobní údaje, které získala o klientech na základě plnění smluvních povinností sjednaných s klienty. Konkrétně RogRENT zpracovává následující kategorie osobních údajů, případně další kategorie zásad níže:
Kategorie osobních údajů Účel zpracování
Jméno, příjmení (příp. rodné příjmení) plnění smluvního závazku, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, zasílání obchodních a marketingových sdělení, účetní a daňové účely plnění smluvního závazku, zvýšení bezpečnosti
Adresa poskytovaných služeb, zasílání obchodních a marketingových sdělení, účetní a daňové účely
Rodné číslo plnění smluvního závazku
Datum a místo narození plnění smluvního závazku
Číslo OP (pasu) plnění smluvního závazku
Informace o daňovém rezidentství plnění smluvního závazku, účetní a daňové účely
Rodinný stav a informace o manželovi plnění smluvního závazku, účetní a daňové účely
Číslo účtu plnění smluvního závazku, účetní a daňové účely
IP adresa zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, provádění analýz a měření
E-mail plnění smluvního závazku, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, zasílání obchodních a marketingových sdělení, účetní a daňové účely
Telefon plnění smluvního závazku, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb
Hlasový záznam telefonních hovorů zpracování na základě souhlasu, zlepšení kvality poskytovaných služeb
Podoba (fotografie) zveřejnění v profilu na webových stránkách - zpracování na základě souhlasu
Národnost, státní občanství zveřejnění v profilu na webových stránkách - zpracování na základě souhlasu
Zaměstnání (pracovní povolení) a informace o něm zveřejnění v profilu na webových stránkách - zpracování na základě souhlasu
Počet členů domácnosti zveřejnění v profilu na webových stránkách - zpracování na základě souhlasu
Domácí zvířata zveřejnění v profilu na webových stránkách - zpracování na základě souhlasu
Kuřák / nekuřák zveřejnění v profilu na webových stránkách - zpracování na základě souhlasu
Vzdělání zveřejnění v profilu na webových stránkách - zpracování na základě souhlasu

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány za následujícími účely:

 • plnění smluvního vztahu,
 • zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb (především zvýšení bezpečnosti uživatelských účtů, ověření identity uživatele a předcházení podvodům),
 • zlepšení kvality poskytovaných služeb (hovory na zákaznickou linku s Vaším souhlasem za tímto účelem monitorujeme),
 • provádění analýz a měření (v anonymizované podobě sbíráme statistická data např. o počtu zhlédnutí jednotlivých inzerátů, celkové návštěvnosti stránek, času stráveném na stránkách a zařízeních, prostřednictvím kterých jsou webové stránky prohlíženy),
 • zasílání obchodních a marketingových sdělení (v souladu s platnou legislativou Vám na základě Vašeho souhlasu nebo oprávněného zájmu správce mohou být zasílána obchodní a marketingová sdělení, z jejichž odběru se můžete kdykoliv odhlásit),
 • účetní a daňové účely(máme zákonnou povinnost archivovat veškeré faktury a další doklady po stanovenou dobu)
 • zveřejnění doplňujících informací v profilu na webových stránkách (Certifikovaného uživatelé webových stránek mohou ve svém profilu vyplnit doplňující informace a dát RogRENT souhlas k jejich zpracování).

Doba uchování

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu poskytování příslušné služby (tj. po dobu plnění smlouvy) a tři roky po jejím skončení, a dále po dobu, po kterou je RogRENT povinna jakožto správce uchovávat osobní údaje podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou byl ke zpracování udělen souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po níže uvedenou dobu:

 • plnění smluvního závazku – po dobu plnění smlouvy a po 5 let po jejím splnění,
 • zlepšení kvality poskytovaných služeb - max. 6 měsíců,
 • provádění analýz a měření - max. 6 měsíců,
 • zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb – max. 5 let,
 • zasílání obchodních a marketingových sdělení - max. 1 rok po udělení souhlasu,
 • účetní účely - 5 let od konce účetního období, ve kterém bylo poskytnuto plnění,
 • daňové účely – 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém bylo poskytnuto plnění,

zveřejnění doplňujících údajů v profilu na základě souhlasu – dokud údaje sami nesmažete, max. po dobu registrace Premium profilu.

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům RogRENT a v míře nezbytné pro účely zpracování také dalším příjemcům podílejícím se na poskytování služeb. Jedná se o tyto kategorie příjemců:

 • IT specialisté zajišťující provoz webových stránek rogrent.cz, marketingové analýzy a e-mailing,
 • poskytovatelé platebních služeb,
 • obchodní partneři zajišťující realizaci jednotlivých služeb (např. fotografové, advokáti, osoby zajišťující služby, asistenti prodeje, včetně skupiny R.G Advertising Trust apod.)
 • osoby ze skupiny RogRENT podílející se na poskytování služeb
 • dopravci (zejména v případě dodání objednaného dárkového poukazu),
 • uživatelů , se kterými komunikujete přes zprávy (v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, vyplněné Doplňující informace).

Práva subjektů údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů ze strany RogRENT jako správce máte následující práva, která můžete kdykoliv uplatnit:

Právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, tedy Vaše právo získat na základě Vaší žádosti informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a zároveň máte právo získat následující informace:

 1. účely zpracování;
 2. kategorie dotčených osobních údajů;
 3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
 4. plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 5. existence práva požadovat od RogRENT opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 6. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud je RogRENT nezískala od Vás;
 7. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v Nařízení, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás.

Právo požadovat opravu svých osobních údajů , tedy právo, aby RogRENT bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají; dále máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo požadovat výmaz svých osobních údajů , tedy právo, aby RogRENT bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 1. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
 3. vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení;
 4. Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 5. Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na RogRENT vztahuje;
 6. Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1. Nařízení.

Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tedy právo, aby RogRENT omezila zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 1. pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby RogRENT mohla přesnost Vašich osobních údajů ověřit;
 2. zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz Vašich osobních údajů a místo toho budete žádat o omezení použití Vašich osobních údajů;
 3. pokud RogRENT již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody RogRENT převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, tedy právo, získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl/a RogRENT, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu RogRENT bránila, a to v případě, že:

 1. zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení; a
 2. zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo RogRENT správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku, tedy právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:

- zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, nebo

- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Vznesete-li námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, RogRENT nebude Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www: https://www.uoou.cz.

Cookies

S informacemi o používání cookies na našich webových stránkách se můžete seznámit zde.

Sběr provozních a jiných dat

Společnost RogRENT nad rámec výše popsaných osobních údajů dále shromažďuje a zpracovává rovněž další údaje, na základě kterých není možné uživatele webové stránky a/nebo aplikace (ať už registrované a/nebo neregistrované) jakkoliv identifikovat (dále jen „ostatní data“).

Tato ostatní data slouží k zasílání notifikací na dané zařízení a usnadňují opravy chyb v kódu aplikace a/nebo webové stránky. Jedná se zejména o:

 • ID zařízení (UDID)
 • FCM token
 • datum a čas prvního přístupu
 • datum a čas posledního přihlášení
 • platforma (Android/iOS)
 • model zařízení
 • verze mobilní aplikace.

Dále sbíráme rovněž analytická data a informace o používání aplikace / webové stránky. Zde se jedná zejména o údaje:

 • vztahující se k četnosti navštívené určitá sekce,
 • počtu „kliknutí“ na určité tlačítko webové stránky / aplikace.

Tato data jsou od počátku anonymní, slouží čistě k identifikaci potencionálních problémů a chyb v aplikaci (webové stránce) a jejímu zdokonalení pro pohodlnější a plynulejší uživatelské ovládání.

Všechna tato ostatní data uchováváme po dobu neurčitou. Uživatel nemá možnost si tato data prohlédnout, ani nemá možnost tato data smazat. Pokud uživatel aplikaci odinstaluje a opět nainstaluje, jsou vygenerovány nové údaje.