Smluvní podmínky služby RogRENT (VOP), (OPI)

Jako společnost RogRENT.cz, RogRENT Czech s.r.o., IČO: 10836578, se sídlem: U Hostavického potoka 722/5 , 19800 Praha, Hostavice, provozujeme inzertní realitní portál s názvem rogrent.cz, který naleznete na adrese www.rogrent.cz

Tyto obchodní podmínky služby inzerce (dále jen „Obchodní podmínky inzerce“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklá na základě smlouvy o inzerci uzavřené mezi společností RogRENT Czech s.r.o., se sídlem U Hostavického potoka 722/5 , 19800 Praha, Hostavice, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 349270 vedenou u Městského soudu v Praze, RogRENT a Objednatelem.

Uzavření Smlouvy o inzerci a aktivace Inzerátu

Objednávku inzerce provede Objednatel následujícím způsobem: Vložení inzerátu: Objednatel na Portále klikne na „Nabídnout nemovitost“, nebo skrze ikonu uživatelského Účtu, doplní Obsah Inzerátu a provede Registraci/přihlásí ke svému Účtu.

Objednávka inzerce: Objednatel vyplní objednávkový formulář, který obsahuje: Údaje o objednávaném Balíčku členství inzerce, Údaje o zvoleném způsobu úhrady Ceny inzerce, - dobití kreditu peněženky.

Objednávka odeslaná kliknutím na tlačítko „Dokončit“ je návrhem Objednatele na uzavření Smlouvy o inzerci.

Před odesláním Objednávky inzerce může Objednatel měnit údaje, které do Objednávky inzerce vložil, a to i s ohledem na možnost Objednatele Objednávku zkontrolovat a opravit možné chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky inzerce.

RogRENT Objednateli neprodleně potvrdí, že Objednávku inzerce obdržel, a to na adresu elektronické pošty Objednatele uvedenou v Účtu. Potvrzení Objednávky inzerce podle tohoto odstavce se nepovažuje za akceptaci nabídky ve smyslu občanského zákoníku a tímto okamžikem nevzniká Smlouva o inzerci.

Po dokončení Objednávky inzerce je Objednatel přesměrován na stránku obsahující informace potřebné k zaplacení Ceny inzerce.

Zaplacením Ceny inzerce je Smlouva o inzerci uzavřena a Inzerát je aktivován, tj. je umístěn ve veřejné části Portálu RogRENT.

Smlouvu o inzerci lze uzavřít v českém jazyce.

Objednatel uzavřením Smlouvy o inzerci výslovně souhlasí s tím, aby mu bylo poskytováno jím požadované plnění před uplynutím čtrnáctidenní lhůty k odstoupení od smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku. Objednatel z tohoto důvodu dle konkrétního plnění (i) nemůže v souladu s ust. § 1837 písm. d), resp. l) občanského zákoníku od Smlouvy o inzerci odstoupit podle § 1829 občanského zákoníku; nebo (ii) v případě odstoupení mu bude vrácena pouze poměrná část Ceny inzerce. Nejkratší doba inzerce činí 1 kalendářní měsíc.

Souhlasíte s dodržováním těchto podmínek užívání (dále jen podmínky), zavazujete se je dodržovat a jste jimi vázáni. Společnost RogRENT Czech s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv a dle podle vlastního uvážení tyto podmínky měnit. V případě jakéhokoliv porušení těchto podmínek si společnost RogRENT Czech s.r.o. vyhrazuje právo požadovat všechny dostupné opravné prostředky a náhrady, které mu umožňuje zákon. K používání portálu je nutné souhlasit s těmito podmínkami.

Povinnosti partnera – inzerenta.

Inzerent se zavazuje poskytnout zákazníkům ubytování přesné informace v souladu se všemi informacemi o ubytování, které jsou uvedeny v inzerátu ubytovacího objektu. Inzerent je povinen udržovat informace o objektu aktuální. Inzerent se zavazuje včas informovat návštěvníka o všech změnách a okolnostech, které by mohly mít vliv na rozsah a kvalitu poskytovaných služeb. Inzerent se zavazuje udržovat ubytovací zařízení v provozuschopném stavu, udržovat čistotu a vytvářet podmínky pro spokojenost zákazníků. Veškeré vybavení, které se uvádí, je funkční a nepoškozené.

Inzerent se zavazuje komunikovat se zákazníky slušně, dodržovat morální a etická pravidla.

Inzerent se zavazuje spolupracovat tak, aby spoluprací nepoškozoval dobré jméno portálu a společnosti.

Ukončení spolupráce ze strany inzerenta

Spolupráci s portálem www.rogrent.cz je možné ukončit na konci předplaceného období. Na žádost inzerenta je možné spolupráci ukončit i před vypršením předplaceného období, čímž ubytovateli nevzniká nárok na vrácení peněz ani na náhradu škody.

Ukončení spolupráce ze strany portálu

Portál může spolupráci s inzerentem ukončit s okamžitou platností a to zejména v případě porušení bodů zmíněných v odstavci "Povinnosti partnera - inzerenta", čímž inzerentovi nevzniká nárok na vrácení peněz ani na náhradu škody.

Cena a platební podmínky

Čerpání služeb hradíte prostřednictvím kreditu dobíjeného do Peněženky. Pokud vyčerpáte kredit, přestanou být Vaše inzeráty na službě zobrazovány. Uživatel je oprávněn registrovat se do systému služby Partnerská zóna zadáním svého uživatelského jména a hesla, jimiž se registruje pro další služby Provozovatele. Po zadání požadovaných údajů a odsouhlasení Smluvních podmínek je Uživateli povolen přístup na službu Partnerská zóna a je mu mimo jiné umožněno na službě Peněženka dobít Kredit. Kredit Uživatele lze dobít pouze v české měně. Po registraci nového účtu je Uživatel vyzván k vyplnění fakturačních údajů. Dokud nejsou fakturační údaje Uživatele schváleny Provozovatelem, je Uživatel považovaný za neautorizovaného Uživatele. Provozovatel má 2 pracovní dny na schválení nebo zamítnutí fakturačních údajů Uživatele. Provozovatel má právo zamítnout fakturační údaje, a to i opakovaně, pokud zjistí rozpor mezi vyplněnými údaji a skutečností. Provozovatel má právo poskytnuté údaje upravit dle údajů zjištěných v Obchodním rejstříku nebo v dalších veřejných registrech a evidencích veřejné správy o ekonomických subjektech. Dokud nedojde ke schválení fakturačních údajů, jsou neautorizovanému Uživateli vystavovány pouze zjednodušené daňové doklady. Po schválení fakturačních údajů je Uživatel považován za autorizovaného Uživatele. Kredit autorizovaného Uživatele lze dobít ve výši libovolné peněžní částky v rozmezí definovaném v rozhraní služby Peněženka, a to i opakovaně. Maximální možná výše zůstatku Kreditu jednoho autorizovaného Uživatele může činit nejvýše 1.000.000,- Kč včetně DPH. Neautorizovaný Uživatel je oprávněn jednorázově dobít Kredit v maximální výši 10.000,- Kč včetně DPH. Maximální možná výše zůstatku Kreditu jednoho neautorizovaného Uživatele může činit nejvýše 10.000,- Kč včetně DPH. Kredit lze dobít některou z podporovaných platebních metod, které jsou na Peněžence k dispozici.

Uživatel může využívat tzv. Snadné platby kartou. Po vytvoření registrační objednávky v rozhraní služby Peněženka není nutné při opakované úhradě zadávat údaje z platební karty Uživatele a pro platbu za dobití Kreditu se používá registrační objednávka. Údaje o kreditní kartě Uživatele jsou uloženy u poskytovatelů služeb platebních bran, který platbu provede. Uživatel má možnost nastavit i Automatické snadné platby kartou, kdy na základě Uživatelem vytvořeného nastavení umožní Provozovateli realizovat další platby prostřednictvím platební karty Uživatele a tím navyšovat Kredit. Provozovatel nenese odpovědnost za takové platby, ani za případné vyčerpání bankovního účtu Uživatele, pokud byly platby uskutečněny v souladu s nastavením Peněženky.

Uživatel má přístup k zobrazení zůstatku Kreditu a k přehledu transakcí provedených v Peněžence po přihlášení do svého uživatelského účtu v Klientské zóně. V případě nesrovnalostí je Uživatel oprávněn výši zůstatku Kreditu nebo transakce reklamovat u Provozovatele, a to bezodkladně po zjištění jakékoliv nesrovnalosti, nejpozději však do tří kalendářních měsíců od uskutečnění reklamované transakce. Tuto reklamaci je Uživatel povinen doložit průkaznými doklady.

Faktury - daňové doklady či zjednodušené daňové doklady jsou vystavovány do 15 kalendářních dnů ode dne přijetí platby na účet Provozovatele.

Veškeré faktury - daňové doklady či zjednodušené daňové doklady vystavené dle těchto Smluvních podmínek jsou Uživateli dostupné ke stažení v Klientské zóně po přihlášení do účtu, s čímž Uživatel odsouhlasením Smluvních podmínek vyjadřuje souhlas.

RogRENT předplatné – členství

Zakoupením předplatného RogRENT:

 • základní
 • klasické
 • certifikované členství

nebo přechodem na něj, dáváte společnosti RogRENT Czech s.r.o. svolení, aby každý měsíc automaticky účtoval poplatek za předplatné v odpovídající výši, a to dokud předplatné nezrušíte. O případné změně ceny budete předem informováni. Datum obnovení předplatného najdete na svém klientském profilu, na stránce Účet. Tam také předplatné můžete kdykoli zrušit. Předplatné za část období se nevrací. Převzetím certifikátu ověřené nemovitosti a čerpáním dalších výhod v rámci certifikovaného členství souhlasíte s držením tohoto druhu členství minimálně po dobu 12 měsíců.

RogRENT peněženka

Peněženka je součástí každého partnerského účtu. Do peněženky se dostanete přihlášením nebo registrací uživatelského profilu. Při online platbě (do maximální výše 10 tis. Kč na jedno dobití) nebo platební kartou dojde k navýšení kreditu téhož dne. Platba převodem z účtu trvá 2-4 pracovních dní v závislosti na vašem bankovním ústavu.

V Peněžence máte pod svým uživatelským jménem evidován kredit, který slouží k placení inzertních služeb, předplatného, a služby topování inzerátů RogRENT. Při čerpání služeb se tento kredit odečítá. Platby do Peněženky jsou včetně DPH.

Poplatky za vrácení Kreditu: 21 % z prostředků požadovaných ke vrácení, minimálně však 1.000,- Kč

Topování inzerce

Jedná se o doplňkovou službu, zpoplatněnou dle ceníku, prostřednictvím které můžete TOPovat své inzeráty, čímž je posunete na přední pozice v seznamu inzerátů, které mohou vidět uživatelé naší služby. Topovat lze v oblasti, v kraji, v sekci, na hlavní stránku.

TOPovat můžete inzeráty dle své úvahy, pomocí tlačítka "TOP", kdykoli během dne, maximálně však jednou za den, přičemž nový inzerát je možné TOPovat až následující den. S ohledem na dynamický charakter této doplňkové služby společnost RogRENT negarantuje minimální dobu, po kterou bude Vámi zvolený inzerát umístěn na předních pozicích.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem a v rozporu s podmínkami služby RogRENT obcházet pravidla pro čerpání doplňkové služby TOPování, a to zejména mazat, editovat či přeexportovávat inzeráty za účelem obcházení vyhodnocovacího systému kontroly duplicit na službě RogRENT. Pokud porušíte pravidla uvedená výše v článku „Topování inzerce“, můžeme vůči Vám s ohledem na závažnost porušení uplatnit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jedno prokázané porušení těchto pravidel nebo s Vámi můžeme omezit či ukončit spolupráci. Nejprve Vás však vždy písemně požádáme o vysvětlení celé věci a poskytneme Vám odpovídající dobu na odpověď.

Topování podléhá zpoplatnění dle ceníku a je hrazeno z kreditu na Vaší Peněžence. Platbu za topování Vám odečteme k okamžiku, kdy tuto službu objednáváte. Počet topovaných, a tedy hrazených inzerátů, si můžeme zkontrolovat v detailní statistice svých plateb v rámci účtu.

Duplicitní platby

V případě duplicitní platby se inzerce automaticky prodlužuje o zvolené období. Na vyžádání klienta lze duplicitní platbu vrátit zpět do „peněženky“, která je součástí partnerského účtu.

Ochranné známky a loga

Všechny informace, loga, obrázky, grafiky, dokumenty a produkty na portálu www.rogrent.cz, internetové rozhraní a software poskytla k publikování společnost RogRENT Czech s.r.o., její obchodní partneři, nebo klienti portálu (dále jen klienti). Související práva duševního vlastnictví přísluší společnosti RogRENT Czech s.r.o., nebo klientům katalogu. Jednotlivé prvky webové stránky jsou chráněny autorskými zákony a není dovoleno je kopírovat, modifikovat ani imitovat, celkem ani částečně. Všechny další názvy produktů, jména společností, známky, loga a symboly mohou být ochrannými známkami jejich vlastníků.

S výjimkou toho, co se uvádí v těchto podmínkách, žádné z materiálů se nesmí kopírovat, rozmnožovat, distribuovat, opakovaně publikovat, stahovat, zobrazovat, zveřejňovat ani přenášet v žádné formě ani žádnými prostředky, zejména elektronickými, mechanickými, foto kopírovacími, záznamovými či jinými prostředky, bez předchozího výslovného písemného povolení společnosti RogRENT Czech s.r.o. nebo poskytovatele třetí strany. Zároveň nesmíte zrcadlit žádné materiály, obsažené na této webové stránce, na žádném jiném serveru bez předchozího výslovného písemného povolení společnosti RogRENT Czech s.r.o. Jakékoliv neoprávněné používání jakýchkoliv materiálů, obsažených v tomto katalogu, může porušit zákony o autorském právu, zákony o ochranných známkách, zákony o ochraně soukromí o zveřejňování.

Podmínky týkající se autorských práv

Oznámení o porušení autorských práv RogRENT Czech s.r.o. („RogRENT“) respektuje práva duševního vlastnictví ostatních a očekává, že to udělají i jeho uživatelé. Zásadou společnosti RogRENT je za vhodných okolností a podle vlastního uvážení deaktivovat a / nebo ukončit účet nebo přístup uživatelů, kteří opakovaně porušují nebo jsou opakovaně obviněni z porušování autorských práv nebo jiných práv duševního vlastnictví ostatních. RogRENT bude reagovat na stížnosti na porušení autorských práv spáchané pomocí webu a mobilní aplikace RogRENT (dále jen „portál a administrace“), které jsou hlášeny společnosti RogRENT Czech s.r.o. na základě těchto zásad. Pokud jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávněni jednat jeho jménem, nahlaste údajné porušení autorských práv, ke kterému dochází na portále nebo prostřednictvím portálu a administrace, vyplněním následujícího Oznámení o údajném porušení a jeho doručením společnosti RogRENT Czech s.r.o., jak je popsáno níže. Po obdržení Oznámení, jak je popsáno níže, RogRENT přijme veškerá opatření, která podle svého výhradního uvážení uzná za vhodné, včetně odstranění napadeného materiálu z portálu a administrace. Oznámení o údajném porušení autorských práv („upozornění“) Určete konkrétní dílo chráněné autorskými právy, které podle vás bylo porušeno, nebo - pokud se toto oznámení vztahuje na více děl - můžete uvést reprezentativní seznam děl, u kterých podle vás došlo k porušení. Identifikujte materiál, o kterém tvrdíte, že porušuje autorská práva (nebo že je předmětem porušování zákonů) a který má být odstraněn nebo k němuž má být deaktivován přístup, a informace přiměřeně dostatečné k tomu, abychom mohli materiál lokalizovat, a to i minimálně, je-li to relevantní, adresa URL odkazu zobrazeného na portálu a v administraci, kde lze takový materiál najít. Uveďte svou poštovní adresu, telefonní číslo a je-li k dispozici, e-mailovou adresu. Zahrňte do textu oznámení obě následující prohlášení: „Tímto prohlašuji, že se v dobré víře domnívám, že sporné použití materiálu chráněného autorskými právy není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem (např. Jako„ fair use “).“ „Tímto prohlašuji, že informace v tomto oznámení jsou přesné a pod trestem křivé přísahy jsem vlastníkem nebo oprávněním jednat jménem vlastníka autorských práv nebo výlučných práv na autorská práva, která jsou údajně porušována . “ Uveďte své celé jméno a svůj elektronický nebo fyzický podpis. Toto oznámení doručte se všemi vyplněnými položkami společnosti RogRENT Czech s.r.o. c/o info@rogrent.cz

Ukončení služeb / webového portálu

Společnost RogRENT Czech s.r.o. může kdykoliv upravit nebo v případě technické údržby a aktualizace přerušit poskytování služeb tohoto webového portálu nebo materiálů, uvedených na tomto webovém portálu, a to s adresovaným oznámením nebo bez něj. Společnost RogRENT Czech s.r.o. nenese vůči Vám ani žádné třetí straně žádnou odpovědnost v důsledku takové úpravy nebo přerušení. Společnost RogRENT Czech s.r.o. může monitorovat přístup na webovou stránku.

Odkazy na stránky třetích stran

Portál www.rogrentcz může obsahovat odkazy na webové stránky jiných společností než je společnost RogRENT Czech s.r.o. Společnost RogRENT Czech s.r.o. Nepřebírá žádnou zodpovědnost za obsah nebo používání stránek třetích stran. Společnost RogRENT Czech s.r.o. poskytuje tyto odkazy jen pro ulehčení orientace. Začlenění jakéhokoliv odkazu neznamená, že společnost RogRENT Czech s.r.o. schválila obsah stránky uvedené odkazy. Každý klient, nebo návštěvník portálu www.rogrent.cz je povinen seznámit se s politikou ochrany osobních údajů takovýchto stránek ještě před jejich použitím. Je odpovědností každého, aby podnikl opatření k zajištění toho, že nic, co si pro vlastní potřeby vybere, neobsahuje viry ani jiné položky destruktivní povahy.

Vzdání se práva

Materiály a informace obsažené na portále www.rogrent.cz se poskytují ve stavu v jakém se nacházejí. Společnost RogRENT Czech s.r.o. se tímto vzdává práva na všechny výslovné nebo konkludentní prohlášení, záruky, jistoty a podmínky, zejména jakékoliv konkludentní záruky nebo podmínky obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, nároku a neexistenci porušení, kromě případů v rozsahu, kdy jsou takové vzdání se práv považované za právně neplatné. Společnost RogRENT Czech s.r.o. neposkytuje žádná prohlášení, záruky, jistoty ani podmínky, s ohledem na kvalitu, vhodnost, pravdivost, správnost nebo úplnost žádných materiálů, uvedených na webovém porláte nebo jakékoli jiné stránce či jiné webové stránce, na kterou je odkaz na tomto portále. Informace a fotografie k jednotlivým inzerovaným nemovitostem zveřejňuje ubytovatel, jakožto registrovaný člen, a zodpovídá za ně v plném rozsahu. Společnost RogRENT Czech s.r.o. tak nenese žádnou zodpovědnost za zveřejněný obsah.

Omezení odpovědnosti

V případě nespokojenosti s portálem www.rogrent.cz je jediným možným opravným prostředkem zrušení předplatného a přerušení jeho užívání. Společnost RogRENT Czech s.r.o. neodpovídá za žádné škody, které klienti utrpí v důsledku používání, úpravy, doložení, kopírování, distribuování nebo stahování materiálů nebo používání či nemožnosti používat tento portál. Společnost RogRENT Czech s.r.o. v žádném případě neodpovídá za žádné nepřímé, trestné, mimořádné, náhodné ani následné škody (zejména ztrátu zakázky, výnosů, zisku, používání, údajů nebo jiných ekonomických výhod), a to bez ohledu na to, jak k nim dojde, ať už jednáním nebo na základě smlouvy, nedbalosti či jiného protiprávního jednání, vyplývajícího z používání nebo realizace informací, dostupných na tomto portále nebo v souvislosti s ním, a to i v případě, kdy byla společnost RogRENT Czech s.r.o. předem poučená o možnosti vzniku takovéto škody. Klienti mají výlučnou zodpovědnost za adekvátní ochranu a zálohování údajů a / nebo zařízení, použité v souvislosti s tímto portálem, přičemž nejsou oprávněni uplatnit nárok vůči společnosti RogRENT Czech s.r.o. v souvislosti se ztracenými údaji, trváním opakovaného spuštění, nesprávného výkonu, zpožděními práce nebo ušlý zisk, vyplývajícími z používání materiálů. Klienti se zavazují odškodnit společnost RogRENT Czech s.r.o. a nebudou si u společnosti RogRENT Czech s.r.o. uplatňovat žádné nároky, vycházející z používání tohoto portálu nebo související s ním. Účinnost těchto omezení je výslovným předpokladem používání tohoto portálu.

Odškodnění

Jako protiplnění za přijetí požitků, které klient získá přístupem na tento portál, souhlasí, že odškodní společnost RogRENT Czech s.r.o., její pracovníky, společníky a jednatele, zaměstnance, zástupce a partnery a nahradí jim všechny nároky, jednání nebo pohledávky, zejména přiměřené právní a účetní poplatky, uplatněné jakoukoliv třetí stranou z důvodu používání inzertního portálu. Porušení těchto podmínek nebo porušení zákonů, předpisů nebo práv třetích osob nebo v souvislosti s nimi.

Vznikne-li mezi námi spor související s poskytováním služby RogRENT.cz, včetně případných stížností, které nemohly být vyřešeny pomocí interního systému pro vyřizování stížností, jsme pro účely dosažení dohody o mimosoudním řešení takového sporu oprávněni využít prostředků mediace. Mediátorem se pro účely tohoto odstavce podmínek určuje:

Advokátní kancelář Jansová - Veverka s.r.o.
 • JUDr. Vojtěch Veverka,
 • evidenční číslo ČAK: 09972,
 • IČO: 04337310,
 • sídlo: Hajnova 40 , 27201 Kladno.

Obecná ustanovení

Tyto podmínky se spravují a vykládají v souladu s právním řádem České republiky. V případě, že je kterékoliv z ustanovení těchto podmínek neplatné nebo nevykonatelné, takové ustanovení bude provedeno v největším možném rozsahu a zbývající ustanovení budou i nadále plně platné a účinné. Názvy slouží pouze pro referenční účely a žádným způsobem nedefinují, neomezují, nevykládají ani nepopisují rámec ani rozsah daného odstavce. Nečinnost ze strany společnosti RogRENT Czech s.r.o. v souvislosti s porušením klienta, případně porušením jiných osob nezbavuje společnost RogRENT Czech s.r.o. práva jednat v souvislosti s následným nebo podobným porušením. Kromě dohod a podmínek, uvedených na webové stránce, tyto podmínky uvádějí celé dojednání a dohodu mezi společností RogRENT Czech s. r o. a klienty v souvislosti s předmětem těchto podmínek.

Ostatní ujednání

 1. RogRENT garantuje Uživateli vrácení Ceny inzerce pro Inzeráty zveřejněné na Portále (v rámci balíčku „Certifikované členství“ (dále jen „Garance vrácení ceny“) za následujících podmínek:
  1. Nejméně do 3 měsíců od aktivace konkrétního Inzerátu nezískal Uživatel žádnou zprávu a/nebo reakci na Inzerát (tj. Balíček trvá minimálně 3 měsíce);
  2. V Inzerátu nebyl uveden přímý kontakt (GSM, e-mail, atp.) na Uživatele a/nebo jinou kontaktní osobu či jiný kontaktní údaj, který obchází komunikační prostředky RogRENT; a
  3. Inzerát nemá výrazné nedostatky (chybějící fotografie, chybějící popis Nemovitosti, neúplné či nesmyslné údaje o ceně apod.)
 2. RogRENT si vyhrazuje každý jednotlivý případ uplatnění práva Garance vrácení ceny posoudit jednotlivě, přičemž pro případ odmítnutí uplatnění Garance vrácení ceny je RogRENT oprávněna nabídnout Uživateli dle svého uvážení zdarma možnost úpravy a/nebo prodloužení platnosti Inzerátu o stanovenou dobu.
 3. Bližší postup podmínek a uplatnění práva Garance vrácení ceny (zejména pak způsob, a doba platného uplatnění práva Garance vrácení ceny), je zveřejněn na Portále.

Závěrečná ujednání

 1. RogRENT se zavazuje nakládat s osobními údaji Objednatele v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a se Zásadami zpracování osobních údajů.
 2. Tyto Obchodní podmínky inzerce a Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o inzerci.
 3. Dojde-li mezi stranami Smlouvy o inzerci ke sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu je Spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.
 4. Tyto Obchodní podmínky inzerce nabývají účinnosti dne 10. 7. 2021